კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

1. ზოგადი პირობები

2. ჩვენი სერვისი

3. ნებადართული გამოყენება

4. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები

5. ჩვენი პასუხისმგებლობის ფარგლები

6. ჩვენი პასუხისმგებლობის გამორიცხვა

7. თქვენი პასუხისმგებლობა